مسابقه سال ۱۳۹۹

سید حمید جعفری   ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۱

بسمه تعالی
درمورخه ۱۳۹۸/۴/۲۰ ساعت ۲۰/۳۰جلسه باحضور اعضای عنوان دار در مسابقه های سالهای قبل و مدیر کلوپ شهرستان آقای سید حمیدجعفری برای مشخص کردن مسیرمسابقه سال ۱۳۹۹ برگزارگردیدکه طی آن مرز بازرگان به مسافت ۶۰۰ کیلومتر هوای انتخاب شد که پیش مسابقه آن درمورخه ۱۳۹۹/۲/۱ الی ۲/۵ از ۴۳۰ کیلومتر و مسابقه نهایی در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ الی ۲/۲۰ برگزار گردد باآرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان